BREEAM

BREEAM Score

De ambitie is om een BREEAM-NL Nieuwbouw Very Good certificaat te behalen voor de Retail functie (eindscore minimaal 55%). Bij het verwezenlijken van de ambitie speelt de medewerking van de toekomstige gebruikers, beheerders en eigenaren een belangrijke rol. Het certificaat wordt afgegeven door het Dutch Green Building Council.

De belangrijkste technische, innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw zijn:
Een duurzame vorm van energieopwekking door middel van warmte- en koudeopslag in de bodem in combinatie met warmtepompen (WKO).

DUURZAME ENERGIE
De energie die nodig is om Markthal Rotterdam te verwarmen en te koelen, wordt in het gebouw zelf op een duurzame wijze opgewekt door toepassing van energieopslag in de bodem in combinatie met warmtepompen. Dit resulteert in een lagere uitstoot van CO2 naar de atmosfeer.

OPENBAAR VERVOER
Op de marktvloer is een informatiepaneel opgenomen, dat altijd de actuele vertrektijden van station Blaak toont. Bezoekers worden hierdoor gestimuleerd om met het openbaar vervoer te komen. Dit resulteert in een lagere uitstoot van schadelijke stoffen naar de atmosfeer.

OPLAADPUNTEN
Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, zijn sommige parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeergarage voorzien van elektrische oplaadpunten. Dit resulteert in een lagere uitstoot van schadelijke stoffen naar de atmosfeer.

VLEERMUISVERBLIJVEN GEÏNTEGREERD IN DE SPOUW
Op de 11e verdieping van de westgevel van de Markthal zijn vier vleermuisverblijven in de spouw geïntegreerd. Het enige wat u hiervan zou kunnen zien in de invliegopening van 2 cm hoog bij 18 cm breed. De rest van het verblijf is weggewerkt in de (spouw) muur.
De vleermuissoorten die in Nederland voorkomen, slapen op verschillende locaties. Enkele soorten verblijven in boomholten, andere soorten verblijven in bebouwing. De geïntegreerde verblijven in de Markthal zijn specifiek bedoeld voor gebouwbewonende soorten van de stedelijke omgeving. Dit geldt vooral voor de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), de meest algemene soort in Nederland. Omdat de vleermuisverblijven zo hoog in de gevel zijn geplaatst (weinig lichtverstoring) is de kans aanwezig dat de zeldzame tweekleurige vleermuis (Vespertillo murinus) ook gebruik gaat maken van de kaste.
De verblijven zijn gerealiseerd aan de zonzijde van het gebouw, zodat het er voldoende warm wordt voor de vleermuizen. Het oppervlak rondom de invliegopening is ruw, waardoor vleermuizen zich kunnen vastgrijpen en vervolgens de opening in kunnen kruipen De Verblijven zijn geschikt als zomerverblijfplaats voor groepen vrouwtjes, als paarverblijfplaats in het najaar en als winterverblijfplaats gedurende de winterslaap.

GIERZWALUWVERBLIJVEN AAN DE MUUR BEVESTIGD
Op de 1e verdieping van de noordgevel van de Markthal zijn tien gierzwaluwverblijven en aan de muur bevestigd. U zou deze moeten kunnen zien. Huizen, kantoorgebouwen, hotels, kerken en andere bouwsels van de mens zin voor de gierzwaluw (Apus apus) als een rotslandschap vol met holtes. Enkele van deze holtes in gebouwen zijn voor deze koloniebroeder prima geschikt om in te broeden. In de Markthal zijn maar weinig geschikte holtes voor deze soort aanwezig, waardoor er specifiek voor de gierzwaluw nestkasten geplaatst zijn.
De gierzwaluw is een bijzondere soort. Een groot deel van hun leven bevinden ze zich in de lucht. Ze slapen en paren er soms zelf. Alleen tijdens de broedtijd (mei-juni) bevinden ze zich op het nest. Gedurende de winter is de soort, overwinterend in tropisch Afrika, afwezig in ons land. Omstreeks eind april keren ze weer massaal terug naar dezelfde plek in het steldijk gebied van Nederland waar ze (ondermeer boven het winkelend publiek) veelal luid roepend door de lucht cirkelen. Hierbij kunnen ze snelheden bereiken van wel 120 km/u.
Een gierzwaluwgezin vangt per dag wel 20.000 insecten. Bladluizen, vliegende mieren, zweefvliegen, spinnetjes, kortom alles wat zich als insect in de lucht bevindt en geen angel heeft, wordt verorberd. Vooral vroeger was deze voor de mens nuttige vogel vanwege het opruimen van de insecten, erg geliefd.

Natuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen of drinkwater, worden in toenemende mate schaarser. Daarnaast is er de noodzaak om de uitstoot van CO2 naar de atmosfeer te beperken, om opwarming van de aarde tegen te gaan.
De totale uitstoot van CO2 in Nederland wordt voor een groot deel veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen om gebouwen te verwarmen en te koelen. De Nederlandse overheid heeft daarom als doelstelling om vanaf 2020 alleen nog energieneutrale gebouwen te bouwen.
In het ontwerp van de Markthal is gezocht naar oplossingen om het verbruik van hulpbronnen te reduceren. Het gebruik van bodemenergie en het ontbreken van gasaansluitingen voor verwarming zijn voorbeelden hiervan.

AFVALBEHEER
Gescheiden afval laten verwerken bespaart al gauw zo’n 70 of 80 euro per ton, omdat het dan meteen kan worden gerecycled. Op deze bouw is gesorteerd op bouw- en sloopafval, puin, hout, papier/karton, metaal en bedrijfsafval. Afvalscheiding op de bouw is dus winst voor het milieu en makkelijk verdiend!

BEWUSTE BOUWERS
Aandacht voor de omgeving, medewerkers en het milieu, veilig werken, dat is waar een bewuste bouwer voor staat. Bij de bouw van de Markthal zijn de 5 pijlers van bewuste bouwers gehanteerd.
P=
Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van de Bewuste Bouwers onderscheidt zich van een reguliere bouwplaats ten aanzien van vijf aspecten.
Bewust
Medewerkers op de bouwplaats zijn zich bewust van hun omgeving. Zij informeren de omgeving voor en tijdens de bouw over de werkzaamheden en staan open voor suggesties om overlast en verkeershinder te minimaliseren. Klachten en verzoeken worden snel en professioneel afgehandeld.
Veilig
Medewerkers op de bouwplaats geven veiligheid - van zichzelf, bezoekers en de omgeving –de hoogste prioriteit.
Milieu
Op de bouwplaats is oog voor het milieu, onder meer door goed afvalmanagement en energiebesparing.
Verzorgd
De bouwplaats is schoon en opgeruimd.
Sociaal
De medewerkers op de bouwplaats realiseren zich dat ze het visitekaartje van hun bedrijf zijn en stellen zich professioneel, vriendelijk en open op ten opzichte van hun omgeving. De bouwbedrijven zorgen goed voor hun medewerkers.

Functieverdeling
In het ontwerp zijn de volgende functies en bruto vloeroppervlakten (NEN2580) aanwezig:
- Winkels (20 winkels en ca. 65 marktkramen) 10.044 m2
- Verkeersruimten 2.618 m2
- Opslagruimten 1.521 m2
- Techniek en overige ruimten 285 m2
- Totaal vloer gebouw incl. parkeren en wonen 96.205 m2
- Terreinoppervlak 12.677 m2

De in de Markthal opgenomen appartementen (228 stuks) maken geen deel uit van het BREEAM certificaat.
Energieverbruik
Het volgende energie verbruik is geprognotiseerd:
- Verwarming 80 kWh/m2
- Koeling 35 kWh/m2
- Totaal verbruik primaire energie 275 kWh/m2
- Verwacht verbruik duurzame energiebronnen, verwarming 68 kWh/m2 en koeling 35 kWh/m2
- Waterverbruik ca. 7,0 m3 per persoon per jaar

Innovatief milieubewust bouwen:
De impact van het bouwproces op het milieu wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd:
- Doelstellingen en registratie ten aanzien van het aantal transportbewegingen en de gerelateerde CO2 uitstoot.
- Verregaande afvalscheiding in verschillende afvalstromen.
- Verantwoorde inkoop van bouwmaterialen met een aantoonbare herkomst.
Daarnaast is het gehele project ontworpen in een 3D Building Information Model (BIM) waardoor er een betere afstemming mogelijk is en er minder fouten worden gemaakt tijdens de bouw doordat knelpunten eerder bekend zijn.

BOUWWIJZE
Bij de bouw van de Markthal is gebruik gemaakt van BIM (Building Information Model). Een belangrijke reden om juist dit project in BIM uit te werken is de coördinatie van de installaties in het gebouw. BIM biedt ons efficiency en nieuwe kansen tot samenwerking.
Wat is BIM?
een Bouwwerk informatie Model ook bouw informatiemodel (Building Information Model) ofwel BIM is een informatiemodel dat gemaakt en gebruikt wordt bij een manier van ontwerpen en bouwen waarbij een gebouw of constructie en veel of alle informatie daarover geïntegreerd als een informatiemodel in een of meer computer databanken wordt vastgelegd. Meestal vormt een 3D-model een onderdeel van het totale model. Ook kan andere informatie over het bouwwerk in het model geïntegreerd worden zoals functies van ruimtes en onderdelen, plannen van werkzaamheden enz.
Waarom en hoe is het bij de Markthal toegepast?
Een belangrijke reden om juist dit project in BIM uit te werken is de coördinatie van de installaties in het gebouw. Omdat de woningen in een ‘boog’ lopen zitten veel leidingschachten niet boven elkaar waardoor er veel met leidingen versleept wordt. Om te kijken of dit past binnen de getekende schachten wordt dit 3D uitgewerkt. In de kelder is er ook een grote concentratie van leidingen met veel trajecten die elkaar kruisen. Ook dit onderdeel wordt 3D uitgewerkt om zeker te weten dat dit past binnen de gestelde randvoorwaarden. Afdeling BIM heeft hiervoor de constructie van zowel de onderbouw als bovenbouw 3D uitgewerkt. In opdracht van JP van Eesteren is een installatieadviseur druk bezig met het modelleren van betreffende installaties in 3D. Hierbij wordt ons 3D model gebruikt als onderlegger.
Naast het constructieve model is er een eerste aanzet gemaakt met een bouwkundig 3D model. In dit model zijn onder andere de woning-scheidende wanden, leidingschachten, trappen en afwerkvloeren gemodelleerd. Tijdens het modelleren zijn al de eerste aansluitproblemen tussen bouwkunde en constructie aan het licht gekomen.
Het is ook de bedoeling dat diverse adviseurs/onderaannemers gebruik zullen maken van het model en een bepaald onderdeel zelf zullen uitwerken in 3D. Zo worden op dit moment de HSB elementen van de Markthal-gevel door een adviseur in 3D uitgetekend.

Duurzame maatregelen op sociaal gebied.
In nauw overleg met de gemeente Rotterdam wordt het omliggende terrein ingericht en een openbaar toegankelijke fietsenstalling ontwikkeld. De openbare ruimte wordt zodanig ingericht dat deze een ecologische meerwaarde creëert voor de omgeving.
Assessment en credit ’s
Het BREEAM proces wordt begeleid door een Expert van Techniplan Adviseurs. Het Assessment wordt uitgevoerd door een Assessor van C2N.
Doelstelling is om de volgende credit ’s te behalen:
MAN 1 t/m 4, 9 en 10
HEA 4, 9 en 16
ENE 1, 2, 4 t/m 8 en 26
TRA 1 t/m 5, 7 en 8
WAT 1 t/m 4
MAT 1, 5 en 7;
WST 1, 3, 5 en 6;
LE 1, 3, 4 en 6;
POL 1 t/m 5 en 7;
Kosten/baten

Onderstaande tabel geeft per categorie een indicatie van de extra kosten, die ten behoeve van het BREEAM certificaat zijn gemaakt. De duurzame maatregelen die voorafgaand aan de BREEAM certificering al onderdeel waren van het gebouw, zijn hier niet bij inbegrepen.
Categorie Indicatie
(meer)kosten
Management € 80.000
Gezondheid € 15.000
Energie € 160.000
Transport € 15.000
Water € 90.000
Materiaal € 20.000
Afval € 10.000
Land & ecologie € 25.000
Vervuiling € 15.000
Proceskosten € 120.000
Totaal € 550.000

Het resultaat hiervan is een energiezuiniger, comfortabeler en gezonder gebouw. Dit leidt tot meer tevreden gebruikers en bezoekers van het gebouw.
Tips voor volgend project
• Om de BREEAM eisen te kunnen waarborgen in projecten met meerdere huurders of gebruikers, is het aan te raden om deze eisen zoveel mogelijk in het casco deel van het gebouw te realiseren. Dit voorkomt scoreverlies als in een later stadium blijkt dat de inrichting van gebruikers niet in staat is om aan deze eisen te voldoen.
• Als er sprake is van meerdere huurders of gebruikers, kan dit ertoe leiden dat hoeveelheid aan bewijslasten fors toeneemt. Het is aan te raden om hier voorafgaand aan het assessment afspraken over te maken met de betrokken assessor.
• Het is aan te bevelen om namens elke betrokken partij een eigen Expert aan te stellen, die gedurende de gehele bouwperiode het aanspreekpunt is en blijft.
Voor meer achtergrondinformatie over de duurzame maatregelen die in het gebouw zelf en tijdens de bouw zijn uitgevoerd (educatieve informatie BREEAM credit MAN-10), kunt u tevens gebruik maken van de informatiepanelen die op verschillende plekken op de marktvloer zijn geplaatst.

#JustAsk

Wij beantwoorden je vraag
binnen 1 uurop onze Facebook pagina

Stel je vraag
Openingstijden

Ma. - Do. & Zat.: 10.00-20.00
Vrij.: 10.00-21.00
Zon.: 12.00-18.00

Telefoon: +31 30 234 64 64
> Neem contact met ons op

Top