Nieuwsbrief

Algemene voorwaarden & Bescherming Persoonsgegevens

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het raadplegen van de pagina's van deze website en, voor zover van toepassing, de mobiele applicatie (hierna tezamen: het “Digitale Platform”) alsmede het zich aanmelden bij het Klépierre-platform houdt in dat de gebruiker deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. Wij attenderen gebruikers op het feit dat er specifieke gebruiksvoorwaarden gelden voor een aantal diensten die het Digitale Platform aanbiedt, in aanvulling op deze algemene voorwaarden.

1. Doel van het Digitale Platform

Het doel van het Digitale Platform is het verstrekken van algemene informatie over het regionale Markthal en haar merken. Tenzij anders is aangegeven, houdt informatie op het Digitale Platform nimmer een aanbieding tot het aangaan van een overeenkomst, een aanbieding tot koop of een aanbieding tot verkoop in.

2. Toegang tot het Digitale Platform

Klépierre Management kan niet garanderen dat het Digitale Platform zonder onderbrekingen en fouten werkt. Zij heeft slechts een inspanningsverplichting met betrekking tot de werking en de continuïteit van het Digitale Platform en de aangeboden diensten. Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van het Digitale Platform, ongeacht de oorzaak; in het bijzonder kan Klépierre Management niet aansprakelijk worden gehouden voor frauduleuze aantasting van of toegang tot gegevens en/of de onopzettelijke verzending van virussen via het Digitale Platform. Evenmin kan Klépierre Management aansprakelijk worden gehouden voor situaties die toe te rekenen zijn aan overmacht, storingen en technische problemen in verband met apparatuur, programma's en software of het internet  waardoor het Digitale Platform geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort of beëindigd.

Klépierre Management behoudt zich het recht voor om (de toegang tot) het Digitale Platform geheel of gedeeltelijk, waaronder in het bijzonder content, functionaliteiten en beschikbaarheidstijden te wijzigen, op te schorten, te beperken of te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving. Zij heeft te allen tijde het recht om dat te doen, vooral voor het onderhouden of actualiseren van het Digitale Platform.

3. Aanmelding bij het Klépierre-platform

3.1 De Website en, voor zover van toepassing, de Applicatie biedt gebruikers toegang tot het Klépierre-platform. Een gebruiker die zich wenst aan te melden bij het Klépierre-platform dient deze gebruiksvoorwaarden door te lezen en te accepteren. Door te klikken op het vakje “Ik heb de Algemene Gebruiksvoorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord” bevestigt de gebruiker dat hij/zij akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Elke gebruiker kan zich slechts éénmaal registreren.

Elk gebruik van het Klépierre-platform door kinderen vindt plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van de personen die het ouderlijk gezag over de betrokken individuen hebben.

Om die reden moeten ouders die hun kinderen toegang willen laten krijgen tot het Klépierre-platform hen helpen een correct account aan te maken en toezicht uitoefenen op hun toegang tot het platform. De wettelijke voogd is verantwoordelijk voor het vaststellen of de op het Digitale Platform gepubliceerde informatie en content geschikt is voor zijn/haar kind."

3.2. Aanmelding bij het Klépierre-platform dat door Klépierre Management is opgezet biedt gebruikers de mogelijkheid om:

 • te profiteren van promotieaanbiedingen, waarvan de voorwaarden voor elke afzonderlijke aanbieding worden gespecificeerd;
 • de nieuwsbrief van het Klépierre-platform te ontvangen;
 • toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten van het Digitale Platform die zijn voorbehouden aan leden van het Klépierre-platform;
 • commentaar te plaatsen bij artikelen die in de daarvoor bestemde gedeelten van het Digitale Platform worden gepubliceerd.

3.3. Om zich aan te melden bij het Klépierre-platform dient de gebruiker een lidmaatschapsformulier in te vullen dat op het Digitale Platform gepubliceerd is en waarin de verplichte informatie wordt verstrekt. In het bijzonder dienen gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen waarmee zij toegang kunnen verkrijgen tot hun ledenaccount.

De gebruiker ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar aanmelding op het in het formulier aangegeven e-mailadres.

Door aanmelding krijgt de gebruiker de status van lid van het Klépierre-platform, waarna hij/zij toegang heeft tot de onder 3.1 bedoelde diensten.

Leden van het Klépierre-platform kunnen hun informatie te allen tijde wijzigen via de pagina “Mijn Account”. Ook kunnen zij zich afmelden bij het Klépierre-platform via het volgende adres info-nl@klepierre.com, o.v.v. de naam Markthal."

3.4 Indien niet alle verplichte informatie wordt verstrekt, is aanmelding niet mogelijk. De gebruiker verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat de in het formulier aangegeven informatie volledig en juist is. Elke aanmelding die kennelijk onjuiste informatie bevat, kan worden verwijderd. Gebruikers dienen hun gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Elke verbinding via een gebruikersnaam en wachtwoord van een lid wordt geacht te zijn gemaakt door dat lid.

In geval van frauduleus gebruik, verlies, vernietiging of diefstal van de gebruikersnaam en het wachtwoord, dient de gebruiker deze zo spoedig mogelijk te wijzigen op het Digitale Platform. Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van een dergelijk(e) bedrieglijk gebruik, verlies, vernietiging of diefstal.

Klépierre Management kan besluiten een lid te schorsen of uit te sluiten in geval van overtreding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.”"

3.5 Verplichtingen van leden

Elk lid van het Klépierre-platform verklaart:

 • slechts één account te zullen aanmaken en gebruiken;
 • uitsluitend juiste en actuele informatie te zullen verstrekken;
 • de andere leden te zullen respecteren en zich hoffelijk en niet agressief te zullen gedragen in de omgang met de andere leden of met het Digitale Platform;
 • zich te zullen houden aan de specifieke voorwaarden die gelden voor elke aanbieding of activiteit die op het Digitale Platform wordt voorgelegd.

3.6 Contentpublicatie

Leden van het Klépierre-platform kunnen in de gelegenheid gesteld worden om commentaar te plaatsen op artikelen die in daarvoor bestemde gedeelten van het Digitale Platform gepubliceerd zijn.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de content die zij op het Digitale Platform plaatsen, alsmede voor de teksten en/of meningen die zij formuleren. Zij verbinden zich in het bijzonder om ervoor te zorgen dat deze gegevens de rechtmatige belangen van derden niet kunnen schaden.

In dit verband verklaren zij:

 • niemand te smaden, uitschelden, pesten, opsporen, beledigen of bedreigen en de rechten van anderen niet te schenden;
 • geen grove taal, zoals een belediging, te gebruiken;
 • niet agressief te zijn;
 • geen merken, ondernemers, activiteiten, producten of diensten te promoten;
 • geen misdrijven tegen de menselijkheid te te tolereren en niet aan te zetten tot rassenhaat of pedofilie;
 • geen valse identiteit te creëren of de identiteit van een derde aan te nemen;
 • geen virussen, Trojaanse paarden, ‘logic bombs’ of andere schadelijke of vernietigende programma's te verzenden;
 • de werking van het Digitale Platform niet te verstoren;
 • geen inbreuk te maken op de privacy en beeldrechten van personen die naar alle waarschijnlijkheid in de content worden geïdentificeerd;
 • in het algemeen geen elementen te verzenden die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, in het bijzonder merken, het recht op privacy of auteursrecht.

De gebruiker dient Klépierre Management te vrijwaren in verband met elke rechtsvordering die direct of indirect is gebaseerd op die opmerkingen en/of gegevens en die door enige partij tegen Klépierre Management kunnen worden ingesteld. In het bijzonder verklaren zij alle bedragen te zullen betalen die mochten voortvloeien uit de rechtsvordering van een derde jegens Klépierre Management, waaronder kosten van rechtsbijstand en proceskosten.

3.7 Volgens de geldende regelgeving is Klépierre Management niet verantwoordelijk voor de content die gebruikers op het Digitale Platform plaatsen. Zij beschikt echter over toezichthouders voor toezicht op de bijdragen van gebruikers. Toezicht vindt plaats na publicatie (achteraf). De keuze voor toezicht achteraf heeft te maken met de praktische onmogelijkheid, als gevolg van de onmiddellijke aard en de omvang van de content, om toezicht vooraf uit te oefenen op alle content. Hoewel het beginsel van toezicht achteraf de vrijheid van meningsuiting van de gebruiker bevordert, dient iedere gebruiker verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor naleving van basisregels van wet- en regelgeving, zoals die welke zijn neergelegd in dit artikel. Derhalve dient de gebruiker op te merken dat Klépierre Management zich te allen tijde het recht voorbehoudt om de content, om enigerlei reden, geheel of gedeeltelijk te verwijderen, zonder voorafgaande waarschuwing of uitleg. De gebruiker kan in dit verband geen aanspraken maken. Gebruikers die verrast of gechoqueerd zijn door de content van een andere gebruiker, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de toezichthouder op het volgende adres: info-nl@klepierre.com.

4. Garanties

De gebruiker dient Klépierre Management, alsmede allen die betrokken zijn bij de vervaardiging, productie en verspreiding van het Digitale Platform, te vrijwaren in verband met alle vorderingen, aansprakelijkheden en (on)kosten als gevolg van overtreding van deze voorwaarden of in verband met het gebruik van het Digitale Platform.

De gebruiker verstrekt alle informatie en gegevens geheel op eigen verantwoordelijkheid en verbindt zich om Klépierre Management te zullen vrijwaren en schadeloosstellen in verband met alle directe en indirecte schade die daaruit mocht voortvloeien. 

De gebruiker is bij uitsluiting aansprakelijk voor directe en indirecte, materiële of immateriële schade die wordt toegebracht aan het Digitale Platform door hemzelf/haarzelf als gevolg van al dan niet illegaal gebruik van de daar verleende dienst. De gebruiker verbindt zich om Klépierre Management schadeloos te zullen stellen In de hiervoor genoemde situaties, met inbegrip van de kosten van rechtsbijstand die het bedrijf heeft moeten maken in geval de laatstgenoemde schadevergoeding moet betalen. Voorts verbindt de gebruiker zich om Klépierre Management de kosten te vergoeden die zij heeft gemaakt voor het herstel van de veroorzaakte schade.

5. Aansprakelijkheid

Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade als gevolg van toegang tot of gebruik van het Digitale Platform of de daarin opgenomen informatie, ongeacht de aard daarvan. In het bijzonder verstrekken de merken informatie over hun producten en diensten geheel op eigen verantwoordelijkheid en kan die niet leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Klépierre Management.

Klépierre Management wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor de gepastheid van door gebruikers genomen beslissingen en uitgevoerde handelingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie die op het Digitale Platform wordt gepubliceerd.

Klépierre Management wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor door de gebruiker geleden schade, in het bijzonder als gevolg van verlies, verslechtering of verminking van bestanden of de verzending van virussen die zijn/haar computerapparatuur of andere eigendommen zou kunnen besmetten bij het maken van verbinding met en/of het raadplegen en/of gebruiken van het Digitale Platform.

De gebruiker erkent dat de verzending van gegevens via internet relatief technisch betrouwbaar is en dat de gegevens zelf niet beschermd zijn tegen mogelijk verkeerd gebruik. Onder die omstandigheden zijn gebruikers volledig verantwoordelijk voor het doorgeven van wachtwoorden of andere vertrouwelijke informatie en, meer in het algemeen, gevoelige informatie.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het treffen van alle passende maatregelen ter bescherming van hun gegevens en apparatuur tegen besmetting met virussen zoals pogingen tot binnendringing in hun computersysteem door derden via het Digitale Platform.

De gebruiker erkent dat zijn/haar apparatuur geheel op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid verbonden is met het internet en dat Klépierre Management derhalve niet verantwoordelijk is voor schade die zich mocht voordoen tijdens die verbinding.

In het volle besef van het voorgaande doet de gebruiker derhalve afstand van zijn/haar recht om Klépierre Management aansprakelijk te houden voor een of meer van bovenstaande feiten of gebeurtenissen.

6. Updates

Klépierre Management zal zich in redelijkheid inspannen om actuele informatie te verstrekken op haar Digitale Platform. Alle informatie die onder de aandacht wordt gebracht van personen die toegang verkrijgen tot het Digitale Platform is op een gespecificeerde datum geselecteerd.

De informatie moet wellicht geactualiseerd worden, hetgeen, al dan niet om technische redenen, mogelijk nog niet is gebeurd op de datum waarop deze wordt geraadpleegd, of gewijzigd worden. Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of omissies.

7. Hyperlinks

Het Digitale Platform kan links bevatten naar andere websites. Tenzij anders is aangegeven, zijn de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen onafhankelijk van het Digitale Platform en van Klépierre Management. Klépierre Management kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor de content op die websites, schade die zich mocht voordoen als gevolg van verbinding met die websites, de daarin opgenomen informatie, of transacties die plaatsvinden met gebruikmaking daarvan, waarvoor de website-uitgever bij uitsluiting verantwoordelijk is.

Elke hyperlink van welke aard dan ook, die toegang biedt tot het Digitale Platform of naar een van de pagina's of elementen daarvan, behoeft voorafgaand schriftelijke toestemming van Klépierre Management.

8. Functies voor uitwisseling met social media

Het Digitale Platform biedt functionaliteiten voor het delen van bepaalde content op sociale netwerken. De gebruiker verklaart zich de betekenis van de content niet te zullen toe-eigenen of schade te zullen toebrengen aan de reputatie van Klépierre Management. In elk geval vindt deze uitwisseling geheel op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker plaats; aangezien Klépierre Management niet de uitgever is van deze sociale netwerken, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van dergelijke platforms.

9. Verwerking van persoonsgegevens

Het Digitale Platform omvat verschillende vormen voor het verzamelen van persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking verwijzen wij naar ons Handvest Bescherming Persoonsgegevens.

10. Intellectueel eigendom

Dit Digitale Platform, en in het bijzonder alle visuele elementen, alsmede de presentatie en content van alle artikelen, recensies in de pers en in het algemeen alle informatie die op het Digitale Platform verschijnt, zijn exclusief eigendom van Klépierre Management of derden waarmee zij overeenkomsten heeft gesloten op grond waarvan de publicatie daarvan is toegestaan. Het is de gebruiker niet toegestaan die elementen of content op enigerlei wijze te verveelvoudigen, verspreiden of in het algemeen te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Klépierre Management.

11. Wijziging van deze voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Elke nieuwe versie wordt gepubliceerd op het Digitale Platform. De geldende versie is de versie die van kracht is op de datum waarop gebruikers het Digitale Platform raadplegen en is bindend voor die gebruikers.

12. Scheidbaarheid

Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar worden geacht op grond van het geldende recht, komen de gebruiker en Klépierre Management overeen om te goeder trouw opnieuw daarover te onderhandelen teneinde de economische positie waarvan zij profiteren zoveel mogelijk te behouden zoals genoemd in de onafdwingbaar gebleken bepaling.

Indien zij er niet in slagen om deze bepaling op een wederzijds aanvaardbare en verbindende manier te vervangen, wordt deze bepaling uitgesloten van deze Overeenkomst en worden de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden uitgelegd alsof die bepaling is uitgesloten en blijven de overige bepalingen van kracht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handvest Bescherming Persoonsgegevens

De Klépierre Groep, met inbegrip van elke vennootschap die daarvan deel uitmaakt (hierna: de “Klépierre Groep” of “Klépierre”), hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy en gegevens van de gebruikers van diens websites en mobiele applicaties. Deze bestaan uit de institutionele website “www.klépierre.com” en de websites en mobiele applicaties die verbonden zijn aan door Klépierre geëxploiteerde winkelcentra en Markthal. Klépierre streeft ernaar een streng geheimhoudingsbeleid vast te stellen en na te leven in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Klépierre valt onder de geldende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, nr. 2016/679 van 27 april 2016 (bekend als de “AVG""), alsmede alle regels van nationale wetgeving die zijn vastgesteld ter uitvoering daarvan, voor elke dochteronderneming.

Het doel van dit Handvest Bescherming Persoonsgegevens (het “Handvest"") is om duidelijke, eenvoudige en volledige informatie te verstrekken aan alle betrokkenen (“U” of “Uw"") over de wijze waarop Klépierre, in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens over U (“Persoonsgegevens”) verzamelt en gebruikt en over de middelen die U ter beschikking staan om dat gebruik te beheren en Uw rechten daarop uit te oefenen.

1. Wanneer worden Uw Persoonsgegevens verzameld?

(i) Klépierre kan Uw Persoonsgegevens verzamelen in het kader van Uw bezoek en Uw gebruik van haar online diensten en die van haar partners, Uw klanttraject voor die diensten (bijvoorbeeld cookies voor publieksmetingen) of Uw contacten met de teams van Klépierre, in het bijzonder bij:

 • het aanmaken van een gebruikersaccount of kandidaat account;
 • het aanmelden voor een nieuwsbrief of een ander meldingssysteem;
 • het aanmelden voor een prijsvraag of een klantloyaliteitsprogramma;
 • het deelnemen aan tevredenheidsonderzoeken; of
 • het leggen van contact met een contactpersoon van Klépierre.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld in verband met Uw gebruik van andere door Klépierre aangeboden producten en diensten, in het bijzonder in haar winkelcentra en Markthal.

Die Persoonsgegevens zijn die welke U verstrekt door middel van formulieren, al dan niet op papier, hetzij op de door Klépierre ter beschikking gestelde websites of mobiele applicaties, hetzij bij de in haar winkelcentra en Markthal geïnstalleerde terminals, dan wel in reactie op vragen die aan U worden gesteld door medewerkers van Klépierre of door haar gemachtigde dienstverleners.

Bij die gelegenheden houdt Klépierre rekening met de beginselen van minimale gegevensverwerking en gegevensbescherming, vanaf het ontwerpstadium van projecten en in standaardinstellingen (privacy door ontwerp en privacy door standaardinstellingen). Derhalve wordt uitsluitend ter zake dienende, passende en beperkte informatie verzameld voor de doeleinden waarvoor deze wordt verwerkt.

De Persoonsgegevens die nodig zijn voor verwerking zijn in het verzamelingsmedium aangegeven met een “! """" of """"*"""". Buiten deze situaties staat het U vrij om te besluiten of U (enig deel van) Uw Persoonsgegevens wilt verstrekken, rekening houdend met het feit dat die beslissing kan leiden tot een beperking op Uw toegang tot bepaalde door Klépierre aangeboden diensten of producten, of andere functionaliteiten die worden aangeboden op haar websites en mobiele applicaties (zoals het bewaren van Uw geboortedatum om U op Uw verjaardag te kunnen feliciteren)."

(ii) Sociale plug-ins

Onze websites kunnen gebruikmaken van plug-ins (de “”Plug-ins””) die door sociale netwerken (facebook.com, Instagram, twitter, etc.) worden aangeboden. De Plug-ins zijn te herkennen aan het logo van het sociale netwerk waartoe zij behoren. Ze bieden U de mogelijkheid om de pagina's van deze netwerken te markeren in Uw Favorieten en Uw Favorieten te delen met hun andere gebruikers.

Als U een pagina bezoekt die Plug-ins bevat, maakt Uw browser direct verbinding met de bijbehorende social media servers. De Geïntegreerde Plug-ins geven aan het sociale netwerk door dat U de betreffende pagina op onze sites hebt geopend. Als U verbonden bent met het sociale netwerk, kan Uw bezoek aan Uw account op het sociale netwerk gekoppeld worden. Als U gebruik maakt van de Plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op de knop “delen” op Facebook, wordt de bijbehorende informatie direct door Uw browser naar het sociale netwerk van Facebook verzonden en wordt daar bewaard. Ook als U niet verbonden bent met het sociale netwerk is het mogelijk dat de Plug-ins Uw IP-adres naar het sociale netwerk verzenden.

Deze opmerkingen gelden ook voor het gebruik van de “JustAsk”-functionaliteit waarmee U via Facebook Messenger kunt communiceren met Klépierre.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van gegevensverwerking door social media en Uw rechten in dat verband, en voor het instellen van opties ter bescherming van Uw privacy, wordt U verwezen naar het privacybeleid van de website van elk van deze netwerken, waaronder:

Privacybeleid Twitter: klik hier

Gegevensbeleid Facebook: klik hier

Gegevensbeleid Instagram: klik hier"

(iii) Registratie, verbinding via Facebook

Daarnaast bieden wij U de mogelijkheid om zich bij onze websites te registreren met behulp van de registratieknop van Facebook of via de knop ”Inloggen"". Als U ervoor kiest om een account aan te maken met behulp van Uw account op het sociale netwerk van Facebook, en onder voorbehoud van Uw voorafgaande toestemming, stuurt het desbetreffende sociale netwerk ons de Persoonsgegevens die U aan dat netwerk hebt doorgegeven (daaronder begrepen doch niet beperkt tot Uw achternaam, voornaam, gebruikersnaam, profielfoto, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, opleiding(en) en beroep), Uw contactgegevens (straatnaam, plaats, postcode en land), Uw telefoonnummer, Uw ”vind-ik-leuks” (zoals pagina's, films, muziek, TV-programma's, etc.), Uw publicaties, Uw vriendenlijsten en andere informatie die U hebt aangegeven als openbare informatie."

(iv) Cookies

Bij het browsen op onze sites kunnen cookies op Uw apparaat (computer, telefoon of tablet) worden geplaatst, afhankelijk van de voorkeuren die U hebt ingesteld en die U te allen tijde kunt wijzigen.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat informatie bevat met betrekking tot de navigatie op deze websites, met als voornaamste doel het verbeteren van de manier waarop die worden bekeken en het mogelijk maken om gebruikers gepersonaliseerde diensten te leveren.

Op computers worden cookies beheerd door de internetbrowser.

Die cookies kunnen sessiecookies zijn (in welk geval het cookie automatisch wordt verwijderd als de browser wordt afgesloten) of permanente cookies (in welk geval het cookie tot aan zijn vervaldatum bewaard blijft op het apparaat).

Hier vindt U de cookies die worden gebruikt door onze websites.

Hoe kunt U cookies accepteren of weigeren?

U kunt Uw browser zo instellen dat cookies worden opgeslagen op het apparaat of worden geweigerd, hetzij systematisch hetzij afhankelijk van de afzender, of zo dat U een melding krijgt als er een cookie in de terminal wordt opgeslagen, zodat U het kunt accepteren dan wel weigeren.

Verwijdering van alle cookies die door de browser worden gebruikt, met inbegrip van die welke door andere websites worden gebruikt, kan echter leiden tot wijziging of verlies van bepaalde instellingen of informatie.

De configuratie van elke browser verschilt. U bent verantwoordelijk voor het als volgt opvolgen van de aanwijzingen van Uw browser-editor (de links die beschikbaar zijn op de datum van de meest recente update van deze pagina):

 • Als U gebruik maakt van Internet Explorer: [link invoegen]
 • Als U gebruik maakt van Safari: [link invoegen]
 • Als U gebruik maakt van Chrome: [link invoegen]
 • Als U gebruik maakt van Opera: [link invoegen].

Voor meer informatie over cookies en de gevolgen daarvan, kunt U hier klikken voor het gedeelte over “Uw sporen” van de CNIL-website ‘Franse autoriteit gegevensbescherming’ [link invoegen].”"

(v) Verzameling van externe partners

Uw Persoonsgegevens kunnen ook aan ons worden verstuurd door externe partners, om U te laten profiteren van onze nieuwsbrieven, aanbiedingen, kortingen en andere acties. In het bijzonder gaat het daarbij om ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor klantloyaliteitsprogramma's en ondernemers binnen de winkelcentra en Markthal van Klépierre. Net als bij al onze andere vormen van verwerking van Persoonsgegevens nemen wij, ongeacht de bron, ook daarbij de voorschriften van de toepasselijke regelgeving in acht, in het bijzonder de beginselen van minimale gegevensverwerking en bescherming vanaf het ontwerpstadium en door standaardinstellingen. Derhalve wordt uitsluitend ter zake dienende, passende en beperkte informatie verzameld voor de doeleinden waarvoor die wordt verwerkt.

Wij merken op dat in die gevallen de beleidsregels inzake geheimhouding van de desbetreffende partners, op grond waarvan zij Uw Persoonsgegevens aan Klépierre kunnen doorgeven, op U van toepassing kunnen zijn.

2. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van Uw gegevens?

Uw Persoonsgegevens worden door Klépierre uitsluitend verwerkt in de op grond van de toepasselijke regelgeving toegestane gevallen en in het bijzonder op de volgende voorwaarden:

 • als U vrij, specifiek, weloverwogen en ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens (bijvoorbeeld door zich aan te melden voor een nieuwsbrief, aanbiedingen van partners, etc.);
 • als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om op Uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld een sollicitatie binnen de Klépierre Groep);
 • om te voldoen aan een verplichting die uit hoofde van wet- of regelgeving op de Klépierre Groep rust (zoals bestrijding van fraude);
 • als de gerechtvaardigde belangen van Klépierre of de ontvangers de verwerking door Klépierre van Uw Persoonsgegevens rechtvaardigt (bijvoorbeeld IT-beveiligingsmaatregelen), hetgeen gepaard gaat met passende beschermingsgaranties.

Duidelijke informatie in overeenstemming met het toepasselijk recht is in elk geval voorzien.

Hierbij merken wij specifiek op dat voor kinderen jonger dan 16 die toestemming moet worden verleend of goedgekeurd door de drager van het ouderlijk gezag.

Indien laatstgenoemde ontdekt dat Persoonsgegevens over het betrokken kind aan Klépierre zijn toevertrouwd zonder zijn/haar toestemming kan hij/zij Klépierre verzoeken die Persoonsgegevens te verwijderen door de procedure te volgen zoals beschreven onder 7.2 van dit Handvest. 

3. Voor welke doeleinden worden Uw Persoonsgegevens verzameld? 

Uw Persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, uitdrukkelijke en gerechtvaardigde doeleinden.

Afhankelijk van de situatie, kunnen Uw Persoonsgegevens gebruikt worden om:

 • U de mogelijkheid te bieden informatie op te vragen en te verkrijgen over de Klépierre Groep of een van haar entiteiten of een winkelcentrum of Markthal van Klépierre, of over de producten en diensten die laatstgenoemde of diens partners aanbieden;
 • U de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor een nieuwsbrief of een ander meldingssysteem;
 • U de mogelijkheid te bieden een gebruikersaccount aan te maken en te beheren op de website van een door de Klépierre Groep geëxploiteerd winkelcentrum of Markthal om gebruik te kunnen maken van informatie, producten en/of diensten of andere soorten voordelen die worden aangeboden door Klépierre, een winkelcentrum of Markthal of diens partners;
 • te reageren op Uw verzoek tot het huren van een vaste of tijdelijke ruimte binnen een winkelcentrum of Markthal van de Klépierre Groep;
 • te kunnen deelnemen aan tevredenheidsonderzoeken, analyses en statistieken voor de verbetering van onze producten en diensten alsmede de kennis over onze (potentiële) afnemers;
 • Uw sollicitatie naar een functie binnen de Klépierre Groep te verwerken;
 • onze klantenbindingsprogramma's te beheren;
 • Uw klantervaring te verbeteren en/of U maatwerk- en gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden.

Geen van Uw Persoonsgegevens wordt op dit moment door ons verwerkt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming over U, met inbegrip van profilering. Klépierre kan U echter gepersonaliseerde advertenties en andere specifieke aanbiedingen sturen op basis van Uw eigen persoonlijke informatie en de analyse van Uw gebruikersgedrag en in het bijzonder de consumptievoorkeuren die U aan ons hebt doorgegeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze profilering op de voorwaarden zoals hierna in artikel 7 uiteengezet.

Daarnaast kan Klépierre Uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor administratieve doeleinden of voor andere doeleinden die worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld om U op de hoogte te stellen van een belangrijke wijziging in dit Handvest).

4. Wie zijn de ontvangers van Uw Persoonsgegevens?

Aangezien Uw Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, hebben alleen personen die daartoe rechtmatig toestemming hebben verkregen van Klépierre op grond van hun functie toegang tot Uw Persoonsgegevens, onverminderd de mogelijke doorgifte daarvan voor zover die vereist wordt op grond van de toepasselijke regelgeving.

Alle personen voor wie Klépierre verantwoordelijk is en die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst. Aan hen kunnen disciplinaire maatregelen en/of andere sancties worden opgelegd als zij zich niet aan die verplichting houden.

Onder deze personen zijn begrepen bevoegde medewerkers binnen de Klépierre Groep en meer in het bijzonder, afhankelijk van de situatie, de inkoop-, marketing-, commerciële, administratieve en boekhoud-, logistieke en IT-afdeling, de afdeling personeelszaken, relatiebeheer en hun lijnmanagers.

Ook is het mogelijk dat onze bevoegde dienstverleners Uw Persoonsgegevens moeten verwerken voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de verlening van de diensten die wij aan hen uitbesteden, daaronder met name begrepen dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, het monitoren van de meningen van klanten, het organiseren van prijsvragen, het beheren van klantrelaties, het beheren van klantloyaliteitsprogramma's, het versturen van e-mails voor marketinggegevens en het analyseren van klantgedrag. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat het beheer van onze websites en mobiele applicaties thans wordt uitgevoerd door de volgende dienstverlener die Uw Persoonsgegevens als onderaannemer namens ons verwerkt: de société par actions simplifié (vereenvoudigde aandelenvennootschap) CHORUS, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister te Parijs, Frankrijk, onder nummer 309 540 367 en gevestigd aan te 32, rue de Jeûneurs,75002, Parijs.

Onder voorbehoud van Uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, kunnen Uw Persoonsgegevens daarnaast ook worden doorgegeven aan onze Partners voor marketingdoeleinden en om te kunnen profiteren van hun eigen nieuwsbrieven, kortingen, aanbiedingen en andere acties. Onder deze “Partners” wordt verstaan vaste of tijdelijke merken die te vinden zijn in door Klépierre geëxploiteerde winkelcentra of Markthal.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven om te voldoen aan verzoeken op grond van wet- en regelgeving, gerechtelijke uitspraken, dagvaardingen of gerechtelijke procedures, indien dat is vereist op grond van het geldend recht.

Ten slotte kunnen Uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een rechtverkrijgende, indien de activa van Klépierre verkocht of overgedragen worden aan een derde vennootschap.

In geval van inschakeling van buiten de Europese Unie gevestigde dienstverleners verbindt Klépierre zich om te controleren dat er passende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat een passend beschermingsniveau wordt geboden voor Uw Persoonsgegevens (in het bijzonder door middel van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, een intern huishoudelijk reglement of het “Privacy Shield” zoals dat is opgesteld door de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika). 

5. Hoe wordt de beveiliging van Uw Persoonsgegevens gewaarborgd?

Klépierre streeft ernaar Uw Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen om ervoor te zorgen dat deze geheim gehouden worden en om te voorkomen dat deze worden vertekend, beschadigd, vernietigd of aan onbevoegde derden worden verstrekt.

Voor zover de verstrekking van gegevens aan derden noodzakelijk en toegestaan is, zal Klépierre ervoor zorgen dat die derden hetzelfde beschermingsniveau bieden als door Klépierre wordt geboden en verlangt Klépierre contractuele garanties om er met name voor te zorgen dat de gegevens uitsluitend worden verwerkt voor geoorloofde doeleinden, met alle noodzakelijke geheimhouding en beveiliging.

Klépierre treft technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens zo veilig mogelijk bewaard blijven, gedurende de periode dat dat noodzakelijk is voor het realiseren van de beoogde doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Hoewel Klépierre alle redelijke maatregelen treft om Uw Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele verzend- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

In overeenstemming met de toepasselijke Europese regelgeving verbindt Klépierre zich, in geval van een bewezen inbreuk in verband met Persoonsgegevens, die een groot risico zou kunnen inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, om die inbreuk te melden aan de betrokken toezichthoudende autoriteit en, voor zover dat is vereist op grond van die regelgeving, aan de betrokkenen (afhankelijk van de individuele dan wel algemene situatie).

Onverminderd het voorgaande dient U voorzichtigheid te betrachten om ongeoorloofde toegang tot Uw Persoonsgegevens en Uw apparaten (computer, smartphone, tablet, etc.) te voorkomen, in het bijzonder door een sterk wachtwoord te kiezen.

Voorts kunnen de websites en mobiele applicaties van Klépierre links bieden naar websites van derden die voor U interessant kunnen zijn (zoals sociale netwerken). Klépierre heeft geen zeggenschap over de content op de websites van die derden of hun praktijken als het gaat om de bescherming van de Persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Derhalve aanvaardt Klépierre geen enkele aansprakelijkheid voor de verwerking door die derden van Uw Persoonsgegevens, welke niet valt onder dit Handvest. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van informatie over de beleidsregels van die derden inzake bescherming van Persoonsgegevens.

6 Hoe lang worden Uw Persoonsgegevens bewaard?

Klépierre bewaart Uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zo lang als dat nodig is voor het realiseren van de beoogde doeleinden, onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot archivering, de verplichting tot bewaring van bepaalde gegevens en/of anonimisering.

In het bijzonder hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende brede categorieën van Persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van (potentiële) afnemers worden bewaard voor zo lang als de gebruiker actief blijft, tot een maximum van drie jaar na het laatste contact met de gebruiker;
 • Persoonlijke verbindingsgegevens: maximaal 1 jaar na de verbinding;
 • Cookies: maximaal 13 maanden na installatie op de browser;
 • Persoonsgegevens van sollicitanten (gedeelte over werving): de tijd die nodig is om de sollicitatie te verwerken en, in geval van een negatief resultaat, maximaal 2 jaar na het laatste contact (tenzij de kandidaat instemt met een langere periode).

7. Wat zijn Uw rechten met betrekking tot Uw Persoonsgegevens en hoe kunt U deze uitoefenen?

(i) Uw rechten

Met inachtneming van de op grond van de toepasselijke regelgeving geldende beperkingen, hebt U de volgende rechten met betrekking tot Uw Persoonsgegevens:

➢ Recht op informatie over de verwerking van Uw Persoonsgegevens

Klépierre streeft ernaar U beknopte, transparante, begrijpelijke en eenvoudig toegankelijke informatie te verstrekken, in duidelijke taal, over de voorwaarden waaronder Uw Persoonsgegevens worden verwerkt.

➢ Recht op inzage, rectificatie, wissing (of “recht op vergetelheid”) met betrekking tot Uw Persoonsgegevens

Het recht op inzage biedt U de mogelijkheid om uitsluitsel van Klépierre te verkrijgen over het al dan niet verwerken van Uw Persoonsgegevens door ons en de voorwaarden van die verwerking, alsmede om een kopie daarvan te ontvangen (voor een extra kopie mag Klépierre vergoeding verlangen van redelijke onkosten op basis van de gemaakte administratiekosten). Als dit verzoek elektronisch wordt verzonden wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij U anders aangeeft.

Daarnaast hebt U het recht om onverwijld rectificatie te verkrijgen door Klépierre van Persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn.

Ten slotte hebt U, onder voorbehoud van uitzonderingen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld bewaring die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting), het recht om Klépierre te verzoeken Uw Persoonsgegevens onverwijld te wissen om een van de volgende redenen:

 • Uw Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze waren verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • U wenst Uw toestemming in te trekken die gold als rechtsgrond voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens, voor zover van toepassing, en er is geen andere rechtsgrond voor die verwerking;
 • U meent en kunt vaststellen dat Uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Uw Persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting.

➢  Recht op beperking van de verwerking van Uw Persoonsgegevens

De geldende regelgeving bepaalt dat dit recht in bepaalde situaties kan worden uitgeoefend, waaronder met name:

 • als U de juistheid van Uw Persoonsgegevens betwist, voor zo lang als nodig is om de juistheid daarvan te controleren;
 • als U meent en kunt vaststellen dat de verwerking van Uw Persoonsgegevens onrechtmatig is maar U bezwaar maakt tegen het verwijderen van de Persoonsgegevens en in plaats daarvan verlangt dat de verwerking wordt beperkt;
 • als Klépierre Uw Persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar U deze nog nodig hebt om Uw wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • als U bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zo lang als nodig is om te controleren of de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van U.

➢  Recht om bezwaar te maken tegen marketing (met inbegrip van profilering)

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt ook alleen tegen profilering bezwaar maken. In dat geval ontvangt U niet langer gepersonaliseerde aanbiedingen.

➢  Recht op overdraagbaarheid van Uw Persoonsgegevens

Indien de verwerking is gebaseerd op Uw toestemming of een overeenkomst, biedt het recht op gegevensoverdraagbaarheid U de mogelijkheid om de Persoonsgegevens die U aan Klépierre hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die Persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij te worden gehinderd door Klépierre.

Waar dat technisch mogelijk is, kunt U Klépierre verzoeken om deze Persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor verwerking.

➢  Recht op intrekking van toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens

Indien Klépierre Uw Persoonsgegevens verwerkt op basis van Uw toestemming, kan deze te allen tijde worden ingetrokken door gebruik te maken van de aan U voor dat doel ter beschikking staande middelen (hyperlink en/of de procedure zoals aangegeven onder 7.2 van dit Handvest). De intrekking van Uw toestemming is echter, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uitsluitend rechtsgeldig voor de toekomst en laat derhalve onverlet de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking is uitgevoerd.

➢  Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien U, ondanks de inspanningen van Klépierre om de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te beschermen, van mening bent dat Uw rechten niet worden gerespecteerd, hebt U het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten is te vinden op de website van de Europese Commissie.

➢ Recht om te beschikken over Uw Persoonsgegevens na Uw overlijden

Ten slotte hebt U het recht om te beschikken over Uw Persoonsgegevens na Uw overlijden door algemene of specifieke bepalingen vast te stellen. Klépierre verklaart zich aan die bepalingen te zullen houden.

Bij gebrek aan bepalingen erkent Klépierre de rechten van erfgenamen om bepaalde rechten uit te oefenen, in het bijzonder het recht op inzage, indien nodig voor de afwikkeling van de nalatenschap, en het recht om bezwaar te maken tegen sluiting van de gebruikersaccounts van de overledene en tegen de verwerking van zijn/haar gegevens.

(ii) Procedures voor het uitoefenen van Uw rechten

Voor alle vragen met betrekking tot dit Handvest en/of voor het uitoefenen van Uw rechten zoals hiervoor beschreven, voor het wijzigen van Uw informatie via de pagina “MijnAccount”, waartoe U te allen tijde het recht hebt, of voor een specifieke vraag (die niet valt onder de opties die worden geboden op de pagina “MijnAccount”), kunt U contact opnemen met Klépierre, via e-mail dan wel per post, door een brief te sturen, tezamen met een kopie van een identiteitsbewijs, naar:

Klépierre Management Nederland B.V.

T.a.v. afdeling Digitale Marketing

Postbus 8243

3503 RE  Utrecht

Emailadres: info-nl@klepierre.com

Klépierre zal U zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen één maand na ontvangst van Uw verzoek een reactie sturen.

Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken dat aan Klépierre wordt gericht. In dat geval wordt U op de hoogte gesteld van deze verlenging en de redenen voor het uitstel.

Indien Uw aanvraag elektronisch wordt ingediend, wordt de informatie, waar mogelijk, eveneens elektronisch aan U verstrekt, tenzij U uitdrukkelijk anders aangeeft.

Indien Klépierre niet op Uw verzoek reageert, zal zij U op de hoogte stellen van de redenen om daar niet op in te gaan en kunt U een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en/of een gerechtelijke procedure starten.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op dit Handvest is Frans recht van toepassing. Indien zich een geschil mocht voordoen en geen minnelijke schikking kan worden bereikt, is de volgens de toepasselijke procesregels vastgestelde rechtbank bevoegd.

Handvest Bescherming Persoonsgegevens

#JustAsk

Wij beantwoorden je vraag
binnen 1 uurop onze Facebook pagina

Stel je vraag
Openingstijden

Ma. - Do. & Zat.: 10.00-20.00
Vrij.: 10.00-21.00
Zon.: 12.00-18.00

Telefoon: + 30 23 46 486
> Neem contact met ons op

Top